Informační deska

ZÁPIS ze schůze výboru SVJ Chodská 7,9 - 17.12.2020

Z Á P I S
ze schůze výboru SVJ Chodská 7,9 konané dne 17.12.2020

přítomni: Ing. Kadaňka, Chaloupková, Hopjanová

program: 1. Zhodnocení řešení úkolů v r. 2020
2. Provedené revize
3. Aktualizace seznamu vlastníků
4. Prodloužení smluv, schválení odměn
5. Různé - úkoly

1.
S ohledem na epidemickou situaci a nařízených vládních opatření v tomto roce byly úkoly výborem SVJ řešeny operativně převážně prostřednictvím telefonu nebo mailu. Přesto se podařilo svolat v červnu členskou schůzi, bohužel i tentokrát s malou účastí vlastníků.
Úhrady do fondu oprav a fondu společenství + zálohy na služby jsou hrazeny vlastníky v řádných termínech. SVJ dosud neeviduje žádné dlužníky.

2.
Od posledního zasedání výboru se uskutečnily následující akce:

- pravidelná revize hromosvodů revizním technikem Ing. Smejkalem, který doporučil anténní stožáry v rozích objektu připojit ještě k dalším bodům jímacího vedení a buňku operátora připojit přímo k jímacímu vedení ve dvou bodech. Nyní je připojen ke kabelové lávce. Náprava bude zajišťována v r. 2021

- pravidelná revize požární ochrany - kontrola hasících přístrojů, hydrantového systému, nouzového osvětlení a požárního uzávěru. Při této příležitosti byla provedena oprava 3 hasících přístrojů

- pravidelná revize výtahů, která se provádí 1x za 3 měsíce

V září proběhl nátěr společných lodžií. Vzhledem k časové tísni natěrače pana Trence, nebylo možno zajistit nátěr pro další zájemce z řad vlastníků. Byl domluven náhradní termín na jaro nebo léto v příštím roce (dle počtu zájemců). SVJ žádá ty vlastníky, kteří chtějí provést nátěr lodžií v bytech, aby se přihlásili do konce ledna 2021 Ing. Kadaňkovi nebo pí. Chaloupkové (na mail nebo písemně vhodit požadavek do jejich schránek). Cena je zatím cca 1.000,- Kč za lodžii, bude aktuálně upřesněna před zahájením prací

Proběhla instalace čipů vchodových dveří a vstupu do sklepů. Po počátečních potížích byly všechny nedostatky odstraněny a jejich užívání se zaběhlo.
Paní Poštolková požádala dodatečně o další čip, který jí bude poskytnut. V případě zájmu je ještě několik čipů k dispozici za stanovenou úhradu.

Pan Dvořák se obrátil na starostku ÚMČ Brno – Královo Pole Ing. Karasovou s žádostí o nápravu rezidentního parkování na ul. Chodská a Tábor rozšířením modrých zón i na obslužnou komunikaci našeho vnitrobloku. Paní starostka sdělila, že je se situací obeznámena a intenzivně ji řeší. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví Ministerstva obrany a o jejich převod je již dlouhodobě požádáno, zatím bez výsledku. SVJ bude situaci sledovat a v případě změn bude vlastníky informovat.

3.
Paní Hopjanová předala k dalšímu využití aktualizované údaje seznamu vlastníků a uživatelů domu Chodská 7 a 9 k 1.12.2020. Paní Chaloupková byla pověřena údaje promítnout do všech dokladů SVJ a tyto aktualizovat včetně osobních dat a kontaktů. Mailové adresy předá p. Dvořákovi, aby mohli být informováni o práci a úkolech SVJ písemně.
Vzhledem k probíhajícím pozůstalostním řízení po zemřelých vlastnících a dále s ohledem na uskutečněný odprodej b.j. byla paní Chaloupková pověřena zajistit v průběhu 1. čtvrtletí 2021 nový výpis z katastru nemovitostí.

4.
- výbor SVJ souhlasí s prodloužením dohody o provedení práce panu Kadaňkovi ml. na další rok (úklid venkovního prostoru před CH 7 a 9).

- výbor souhlasí s výplatou odměny za práce pro SVJ v roce 2020, a to pro pana Dvořáka ve výši 1.500,- Kč (z toho 500,- Kč za vedení webové stránky) a pí. Fialovou ve výši 1.000,- Kč.

5.
Začátkem ledna 2021 budou svépomocně provedeny odečty měřidel teplé a studené vody – provedou paní Hopjanová, Fialová (CH 7) a pan Dvořák (CH 9). Vlastníci budou o konkrétním termínu informování na vývěskách SVJ a mailem.

Výbor SVJ si dovoluje popřát všem vlastníkům a nájemníkům klidné a spokojené vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví.
Děkujeme za všechny podněty z řad vlastníků, které přispěly k lepšímu soužití nás všech.

Zapsala:
Chaloupková
17.12.2020
Ing. Petr Kadaňka, v.r.
předseda výboru

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687