Informační deska

Z Á P I S ze schůze výboru SVJ Chodská 7,9 konané dne 25.5.2020

Z Á P I S
ze schůze výboru SVJ Chodská 7,9 konané dne 25.5.2020

přítomni: Ing. Kadaňka, Chaloupková, Hopjanová

program: 1. Příprava členské schůze
2. Zhodnocení provedených prací v r. 2019
3. Chystané práce do konce r. 2020
4. Různé - úkoly

1.
Plán hospodaření na r. 2020 připraví Ing Kadaňka ve spolupráci s pí. Hopjanovou a bude přílohou zápisu z členské schůze jako i zhodnocení plnění plánu za rok 2019.

2.
Ing. Kadaňka provede krátké shrnutí nejdůležitějších prací provedených v r. 2019
• Průzkum včetně vyčištění odvětrávacích šachet v obou vchodech
• Instalace sítí proti holubům na společných lodžiích
• Provedená dezinsekce bytů od štěnic
• Odborná zkouška výtahů
• Revize hromosvodů
• Revize požárního zařízení

3.
Přesunuté akce do roku 2020:
• změna otevírání vchodových dveří – el. čipy
• nátěr podlah společných lodžií
Velké akce na rok 2020 nejsou plánovány z důvodu šetření finančních prostředků SVJ na opravu fasády domu.

4.
Shromáždění vlastníků se uskuteční dne 25.6.2020 v 19,00 hod ve společné místnosti Chodská 7.
Pozvánka bude vyvěšena na nástěnkách a rozeslána mailem do konce května s následujícím programem:
1. Zhodnocení hospodaření za r. 2019 (Ing. Kadaňka, pí. Hopjanová)
2. Realizace investic v roce 2019 (Ing. Kadaňka)
3. Plán roku 2020 (Ing. Kadaňka)
4. Různé

Vlastníci budou informováni o fungování nového systému otvírání vchodových dveří a vstupů do sklepů.

Paní Chaloupková opětovně písemně požádá ÚMČ Brno – Královo Pole o odpověď v jakém stádiu řízení se nachází naše žádost o změnu textu dopravní značky na obslužné komunikaci pod naším domem.

Zapsala:
Chaloupková
25.5.2020
Ing. Petr Kadaňka, v.r.
předseda výboru

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687